Κοινότητα

Την Μηλιά, με έδρα της Κοινότητος τα Σελλά. Παλαιότερα τα Σελλά είχαν περίπου τις 150 οικογένειες, ενώ η Μηλιά έφτανε τις 400 οικογένειες. Σήμερα βέβαια η μεν Μηλιά έχει εγκαταληφθει τελείως και μόνον τρείς οικογένειες υπάρχουν, τα δε Σελλά αριθμούν περίπου τους 230 κατοίκους.